Návštěvní řád

Platnost od 1. března 2016

Národní památkový ústav

 územní památková správa v Kroměříži

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Státní zámek Bučovice (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

 1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:

 • Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)

 • Části objektu volně přístupné (zahrada, park, příkopy, nádvoří atp.), které jsou veřejnosti otevřeny od 1. dubna do 31. října příslušného roku denně mimo pondělí od 9.30 do 16.00 hodin.

 • Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruhy), které na návštěvní okruhy přístupné pouze s průvodcem.

 • Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

Základní návštěvní okruh „Reprezentační sály“         
duben a říjen                                      10:00 – 12:00            13:00 – 16:00
květen, červen a září                       10:00 – 12:00            13:00 – 16:00
červenec a srpen                              10:00 – 12:00            13:00 – 16:30

Délka prohlídky: cca 50 minut.
Maximální počet osob v prohlídce 45
 

Návštěvní okruh „Výstavní sály“                    
duben a říjen                                     10:00 – 12:00            13:00 – 16:00

květen, červen a září                      10:00 – 12:00            13:00 – 16:00
červenec a srpen                             10:00 – 12:00            13:00 – 16:30

Maximální počet osob v prohlídce 45
Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu v návštěvní dny otevírá v 9:30.

 2. Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

 3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob pro základní návštěvní okruh, 2 osoby pro návštěvní okruh Výstavní sály, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený u přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.

 4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.
   


 

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.

 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.

 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.

 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

 6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný cenový výměr. 

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.

 2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.  

 3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

 5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.

 6. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.


   

 

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.

V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Místa pro kouření jsou vyhrazená Instalací popelníků. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.

Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.

Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.

Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).

Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

 • dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
 • opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
 • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
 • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
 • vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu objektu, zahradách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
 • jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;
 • parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;
 • umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán.

V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.

V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.                                                                                                                                                                                                              

V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži.

Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.

Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu. 

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži, tel.: 573 301 432, e-mail: ups.kromeriz.pr@npu.cz

     Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2016 a současně se ruší dosavadní řád, 
     platný od 1. března 2015.

 

     

        Jana Burianková v.r.                                                                          Ing. Jan Slezák v.r.
       
         kastelánka                                                                                               ředitel                                                                                                                                                    

    státního zámku Bučovice                                                             Národní památkový ústav 
                                                                                                     Územní památková správa v Kroměříži